Mitä politiikka on?


Tässä kirjoitussarjassa käsitellään . Keskeinen kysymys on, mitä politiikalla tarkoitetaan? Myös suomalaista politiikkaa ja Suomen poliittista järjestelmää tarkastellaan.

Mitä politiikka on? Mitä sanalla politiikka tarkoitetaan? Politiikka voidaan määritellä monin eri tavoin. Usein sillä tarkoitetaan yleisten asioiden hoitoa. Nykyään sanalla politiikka ymmärretään johonkin tiettyyn aatteeseen tai näkemykseen pohjautuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa valtion, kansainvälisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai tapaan, jolla näitä suhteita hoidetaan.

Yliopistoissa politiikkaa tutkitaan useimmiten yhteiskuntatieteen laitoksilla. Monissa yliopistoissa on nimenomaan politiikan tutkimuksen laitos, Suomessa oppiaine yleensä tunnetaan nimellä valtio-oppi. Myös kansainvälistä politiikkaa on mahdollista opiskella, esimerkiksi Tampereen yliopistossa. Politiikkatieteet-termiä käytetään maailmalla yleisesti: esimerkiksi anglosaksisissa maissa oppiaine tunnetaan yleensä nimellä political sciences ja ranskankielisissä maissa nimellä sciences politiques.

Politiikka voi tarkoittaa myös yhteisten arvojen ja ihanteiden puolustamista. Tällainen tapa nähdä politiikka on yleistä erityisesti liberaalien arvojen kannattajilla, monilla vasemmistopuolueilla ja vihreillä.

Politiikka voidaan nähdä myös oman aineellisen edun maksimointina. Teoreettinen malli tällaiselle ajattelulle on usein peliteoria. Tässä ajattelussa yksilö nähdään rationaalisena toimijana.

Politiikka voi myös olla eräänlainen identiteettiprojekti. Esimerkiksi vihreät voidaan nähdä muodikkaana ja ns. vihreät arvot sopivina omaan identiteettiin. Poliittinen suuntautuminen voi vaikuttaa esimerkiksi pukeutumiseen, ruokavalioon jne.

Kun politiikkaa määritellään, monesti valta ja valtasuhteet nousevat määritelmään mukaan. Vaikka valtasuhteita ei välttämättä tuoda esiin poliittisten toimijoiden puheissa, niillä on usein keskeinen rooli politiikassa.

Politiikka voidaan myös ymmärtää hyvin laajassa merkityksessä. Sen voi laajentaa melkein mille tahansa elämän osa-alueelle. Voidaan puhua esimerkiksi jalkapallon, graffititaiteen tai ruoan politiikasta. On totta, että yleisessä keskustelussa politiikka käsitetään varsin usein ns. puoluepolitiikkana, ja monet ihmiset sanovatkin, että politiikka ei heitä koske tai että se ei heitä kiinnosta. Usein politiikkaa laajemmassa merkityksessä ei hahmoteta.

Tosin monesti keskustellaan, että onko joku päätös politikointia. Yksi klassisista esimerkeistä on urheilun ja politiikan sekoittaminen. Jos joku maa päätetään sulkea urheilukisoista poliittisin syin, toiset kritisoivat päätöstä sillä perusteella, ettei urheilua ja politiikkaa tuke sekoittaa. Tyypillinen esimerkki tästä oli Yhdysvaltain olympiaboikotti Moskovan kesäolympialaisissa vuonna 1980.

Kun politiikka nähdään nimenomaan julkisen hallinnon yleisterminä, voidaan löytää useita eri politiikan osa-alueita. Näitä ovat esimerkiksi ulkopolitiikka, sisäpolitiikka, talouspolitiikka, koulutuspolitiikka, puolustuspolitiikka ja terveyspolitiikka. Politiikkaa voidaan tehdä hyvin monilla eri hallinnon tasoilla. Esimerkiksi suomalaisessa kunnassa asuvan ihmisen elämään ainakin jollain tavalla vaikutttavat esimerkiksi EU:n harjoittama politiikka, Suomen kansallinen politiikka ja kunnallispolitiikka. Myös taloyhtiöissä harjoitetaan politiikkaa, esimerkiksi yhtiökokoukset ovat virallisia tapahtumia. Tosin monissa taloyhtiöissä keskustelu ja ns. politikointi yhtiökokouksissa on varsin vähäistä.

Voimme siis havaita, että politiikka voidaan määritellä monella eri tavalla. Jo se, miten joku määrittelee politiikan, voi kertoa meille jotain ihmisen ajatusmaailmasta. Esimerkiksi henkilö, joka näkee politiikan luokkataisteluna, todennäköisesti näkee monet yhteiskunnan ilmiöt hyvin eri tavalla kuin henkilö, jolle politiikka perustuu peliteoriaan ja oman edun ajamiseen.

Seuraavassa artikkelissa jatketaan vielä näistä eri tavoista ymmärtää politiikka ja käydään läpi erilaisia ideologioita politiikassa. Tämän jälkeen tarkastelun alla on suomalaista puoluepolitiikka ja tämän hetken poliittiset keskustelut Suomessa ja maailmalla. Viimeisessä jutussa pohditaan politiikan tulevaisuutta.